Co nowego – czyli zmiany warunków technicznych które muszę spełniac budynki w 2014 r.

Nowe warunki techniczne to efekt dostosowywania polskich przepisów budowlanych do wymogów Unii Europejskiej w zakresie obniżania energochłonności obiektów użytkowych i mieszkalnych .

Dążąc do redukcji emisji gazów cieplarnianych, UE już w 2002 roku przyjęła dyrektywę w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Zakładała ona m.in. stopniowe wprowadzanie zmian w przepisach budowlanych krajów członkowskich tak, by od 2021 roku wszystkie nowe budynki były budowane w standardzie niemal zeroenergetycznym.

Z dniem 1 stycznia 2014 roku, weszło w życie nowe rozporządzenie, zgodnie z którym łączne, roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP) przeznaczoną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody w budynku nie może przekraczać 120 kWh/mkw. rok. Zaostrzono też wymagania dotyczące współczynnika przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne domu. Obecnie nie powinien on przekraczać poziomu U= 0,25 W/mkw. K Co ważnee, do tej pory dom musiał spełniać warunki techniczne odnośnie rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną lub izolacyjności przegród zewnętrznych. Od tego roku oba kryteria są obligatoryjne dla nowo powstających obiektów.

Wiadomo już też, jak przepisy ulegną modyfikacji w kolejnych latach. Od 2017 roku wszystkie budynki będą musiały spełniać kryterium EP(max) na poziomie 95 kWh/mkw. rok, a od 2021 roku – 70 kWh/mkw.rok. Jednocześnie zostanie zaostrzona wartość współczynnika przenikania ciepła, najpierw do U = 0,23 W/mkw.K, a następnie U = 0,20 W/mkw.K.

By uzyskać pozwolenie na budowę domu, w projekcie trzeba będzie wykazać skuteczniejsze niż dotychczas ocieplenie oraz okna i drzwi o lepszych właściwościach termoizolacyjnych. Zmiany będą wprowadzane stopniowo, grubość wymaganej warstwy ocieplenia wzrośnie o około 2 cm - w roku 2014 roku, 4 cm - w 2017 roku i docelowo 5 cm w 2021 roku .

Nowe warunki techniczne nie dotyczą tych inwestorów, którzy otrzymali pozwolenie na budowę przed 1 stycznia 2014 r. W świetle polskiego Prawa Budowlanego jest ono, z dwoma wyjątkami, bezterminowe. Te wyjątki to nie rozpoczęcie prac przygotowawczych w przeciągu trzech lat od otrzymania pozwolenia lub przerwanie prac budowlanych na okres powyżej trzech lat. Wówczas pozwolenie staje się nieważne i by wznowić prace budowlane, należy uzyskać nowe.

Do prac przygotowawczych zaliczamy wytyczenie geodezyjne budynku w terenie, wykonanie niwelacji terenu, zagospodarowanie działki wraz z budową tymczasowych obiektów, np. ogrodzenie terenu, lub wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej. Jako że prawo nie działa wstecz, pozwolenia wydane przez starostę powiatowego przed 1 stycznia 2014 roku mają pełną moc prawną i dopuszczają budowanie na starych zasadach.

  • Solcial
Youtube