Systemy oceny budynków zrównoważonych

Wiele krajów stworzyło krajowe metodologie oceny budynków pod kątem ich ekologiczności. Już z pierwszego spojrzenia na budynek, na zamontowane systemy fotowoltaiczne czy zbiorniki na deszczówkę, możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z budynkiem ekologicznym.

Dwa najważniejsze systemy weryfikacji oceny budynków pod kątem ich ekologiczności to amerykański LEED oraz brytyjski BREEAM. Istnieje także Niemiecki Certyfikat Budownictwa Zrównoważonego oraz EU GreenBuilding Programme . W Polsce narzędziem stosowanym w praktyce do identyfikacji zagrożeń środowiskowych jest, wykorzystywany od ponad 10 lat System Ocen Oddziaływania na Środowisko (OOŚ).

LEED (Leadership in Energy and Environmenral Design) to uznany na całym świecie system oceny oddziaływania budynku na środowisko naturalne. LEED pozwala na zweryfikowanie, czy budynek został zaprojektowany i wybudowany z wykorzystaniem materiałów oraz metod, które przyczyniają się do oszczędzania energii, ograniczenia emisji szkodliwych gazów, oraz wpływu na poprawę samopoczucia użytkowników budynku. LEED pozwala ocenić zaprojektowane rozwiązania, oraz zweryfikować ich działanie w wybudowanym budynku. Jest on elastyczny i może być stosowany zarówno w budownictwie mieszkalnym jak i komercyjnym. LEED nie jest jednak doskonały do wykorzystania we wszystkich państwach np. nie zdaje egzaminu w klimacie tropikalnym (mokrym). W Europie przyznano jak dotąd kilkanaście certyfikatów LEED. Jeśli chodzi o Polskę, taki certyfikat otrzymał budynek produkcyjno-biurowy w Rzeszowie, oraz zielony oddział Deutsche Banku PBC w Warszawie. Ten ostatni dostał prestiżowy certyfikat LEED Gold.

W procesie certyfikacji ocenie podlegają, między innymi, projekt, zastosowane rozwiązania konstrukcyjno-eksploatacyjne i otoczenie obiektu. Certyfikat LEED przyznawany może być budynkom zarówno nowym jak i istniejącym, lecz zmodernizowanym. Każde proekologiczne rozwiązanie oceniane jest w systemie punktowym. W zależności od liczby punktów, jakie zostaną przyznane budynkowi, kwalifikowany jest on do jednego z czterech poziomów: certyfikowanego, srebrnego, złotego lub platynowego, które odzwierciedlają jego oszczędność energetyczną.

 

Zalety ekonomiczne budynków z certyfikatem LEED
Poziom LEED średni wzrost kosztów oszczędność energii
Certified 0.66% 28%
Silver 2.11% 30%
Gold 1,82% 48%

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) - to certyfikat oceny wpływu budownictwa na środowisko zarządzany przez BRE Global Ltd., wchodząca w skład grupy BRE i będąca spółką zależną BRE Trust. Metodę tę można dostosować do oceny każdego rodzaju budynku w dowolnym miejscu na świecie. Budynek jest poddawany ocenie punktowej w ośmiu kategoriach: zarządzanie, zdrowie i dobrostan, energia, transport, woda, materiały, wykorzystanie terenu i ekologia, zanieczyszczenie. Liczba punktów w każdej kategorii daje wynik, na podstawie którego dokonuje się oceny projektu lub budynku (w przypadku, gdy ocenę przeprowadza się po jego wybudowaniu). Następnie punkty z każdej kategorii są sumowane, dając łączny wynik w przedziale: dostateczny, dobry, bardzo dobry, doskonały.

Wersja BREEAM International, która odnosi się do Europy, przeznaczona jest do certyfikacji obiektów biurowych, przemysłowych oraz handlowych. Każdy inny obiekt podlega systemowi BESPOKE, czyli BREEAM Assessor musi wystąpić do BRE z prośbą o indywidualne przygotowanie zestawu kryteriów odpowiednich do danego projektu. Zaletą takiego podejścia jest lepsze dopasowanie systemu do danego typu obiektu, a minusem – brak ogólnodostępnych wytycznych projektowych i dodatkowy koszt certyfikacji.

W lutym 2010r PLGBC (Polish Green Building Council ) podpisało Memorandum of Understanding z BRE o adaptacji BREEAM for Poland, natomiast w marcu sukcesem zakończyły się negocjacje w USGBC odnośnie stworzenia wersji LEED for Poland. Do marca 2010 roku w Polsce było zarejestrowanych 20 projektów certyfikowanych w systemie LEED, w tym jeden z certyfikatem LEED-NC v.2.2 na poziomie silver oraz 9 obiektów - w systemie BREEAM.

Niemiecki Certyfikat Budownictwa Zrównoważonego - system oceny, obejmuje wszystkie istotne tematy budownictwa zrównoważonego. Dla budynków przyznawane są kategorie: brązowa, srebrna lub złota. Niemiecki Certyfikat Budownictwa Zrównoważonego została opracowany przez Niemieckie Stowarzyszenie Budownictwa Zrównoważonego (DGNB) wraz z Federalnym Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miasta (BMVBS) do użycia jako narzędzie planowania i oceny budynków w tym kompleksowe spojrzenie na jakość. Obejmuje wszystkie istotne tematy zrównoważonego budownictwa i nagrody dla wybitnych budynków w kategorii: brąz, srebro i złoto. Sześć przedmiotów wpływa na ocenę: ekologia, ekonomia, społeczno-kulturowy i funkcjonalne tematy, techniki, procesów i lokalizacji.

EU GreenBuilding Programme - (GBP) powstał w 2005 roku. Jest on otwarty dla firm zainteresowanych promowaniem budownictwa zrównoważonego poprzez certyfikację swoich budynków. Program jest dostępny dla budynków niemieszkalnych. Aby zakwalifikować się do programu jako Partner, budynek musi spełniać następujące warunki:

  • Nowe budynki – całkowite zużycie energii powinno być o 25% niższe niż normy krajowe,
  • Budynki remontowane – zmniejszenie zużycia energii o 25%.

Program zarządzany jest przez Komisję Europejską DG JRC, ona również decyduje o akceptacji Partnerów. Kontaktem programu w Polsce jest Polish Green Building Council. Udział w programie na wiele zalet dla firmy. Głównym plusem jest otrzymanie tytułu Partnera, co oznacza jednocześnie rozgłos, który niesie za sobą certyfikacja budynku. W Polsce istnieje ogromne zainteresowanie tą tematyką wśród użytkowników oraz mediów, a budynki które otrzymują certyfikację szybko zostają sprzedane lub wynajęte. Klienci często gotowi są więcej płacić ze te przestrzenie, gdyż koszty ich użytkowania są o wiele niższe.

System Ocen Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) - jest to procedura, zwana przez ustawodawcę „postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko”, dotycząca m.in. projektowanych przedsięwzięć czy skutków realizacji planów i programów dla różnych dziedzin przemysłu i budownictwa. Procedura ta, ze względu na zawężone pole analizy, nie może być stosowana przy ocenie zgodności budynku z zasadami zrównoważonego rozwoju, a jedynie może być użyta do identyfikacji zagrożeń środowiska.”

  • Solcial
Youtube