Unia europejska a budownictwo zrównoważone

Zrównoważone budownictwo, które koncentruje się na ochronie środowiska naturalnego, dba o zdrowie i samopoczucie użytkowników budynków, zostało jednym z priorytetowych sektorów w Unii. Komisja Europejska zaliczyła zrównoważone budownictwo do tzw. sektorów wiodących, które mają bardzo duży potencjał innowacyjny, oraz kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarki nowoczesnej Europy.

Aby ułatwić wdrażanie zasad zrównoważonego budownictwa, Komisja proponuje wprowadzenie ulepszonych regulacji prawnych, jednolitych metod standaryzacji oraz prowadzenie kampanii informacyjnych dotyczących tego zagadnienia. Celem Komisji jest także zachęcenie instytucji państwowych do umieszczenia wymogu „ekologicznego" w ofertach publicznych przetargów dla firm budowlanych.

Na chwilę obecną najważniejszym dokumentem europejskim na temat zrównoważonego budownictwa jest dyrektywa 2002/91/ WE z 16 grudnia 2002 r. dotycząca efektywności energetycznej budynków. Priorytetem jest racjonalizacja zużycia energii, co jest związane z ogrzewaniem, klimatyzacją pomieszczeń, podgrzewaniem wody i oświetleniem w budynku. Ponadto dokument porusza kwestie certyfikowania budynków pod kątem ich efektywności energetycznej oraz szczegółowo określa proces prowadzania kontroli urządzeń oraz instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych itp.

Komisja Europejska zapowiada prowadzenie działań w zakresie, m.in.:

1. stymulacji korzystnych warunków inwestycyjnych, szczególnie w zakresie remontów i konserwacji budynków;

2. wsparcia innowacji i podwyższania kwalifikacji pracowników, promowanie ich mobilności;

3. poprawy efektywności gospodarowania zasobami, między innymi w wyniku wzajemnego uznawania systemów zrównoważonego budownictwa w UE;

4. opracowania standardowych kodeksów projektowania dla przedsiębiorstw budowlanych, pozwalających na sprawne prowadzenie działalności na jednolitym rynku europejskim;

5. wsparcia pozycji konkurencyjnej unijnych przedsiębiorstw budowlanych na rynkach światowych.

Implementacja strategii wymaga udoskonalenia i koordynacji wielu aktualnie realizowanych inicjatyw na poziomie unijnym, krajowym i sektorowym, aby zapewnić większą synergię i zmaksymalizować ich rezultaty w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej. Ważne jest dążenie do wzrostu wiedzy właścicieli i użytkowników budynków o dostępnych możliwościach kształtowania wpływu budynków na środowisko, zarówno podczas ich eksploatacji jak i decyzji podejmowanych na etapie planowania inwestycji.

Prawo UE stawia przed Polską ogromne wyzwania, zakładając wdrożenie odpowiednich instrumentów finansowych, które pozwolą na sfinansowanie rozwiązań podnoszących efektywność energetyczną budynków. Zakłada się, że wszystkie nowo powstające budynki powinny produkować tyle samo energii ile zużywają. Państwo polskie powinno dążyć do stymulowania rozwoju przemysłu z dziedziny odnawialnej energii, jako ważnej gałęzi gospodarki.

  • Solcial
Youtube